Ägar- och ledningsprövning - ett effektivt stopp mot små aktörer

Ägar- och ledningsprövningen presenteras ofta som ett sätt att säkerställa att personer som är dömda för grov brottslighet inte ska kunna driva skattefinansierade välfärdsföretag och att man ska säkerställa att det finns tillräcklig kompetens i ledningen och ekonomiska förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet.  

I realiteten riskerar prövningen dock att bli ett effektivt hinder för framförallt mindre aktörer. Kraven på ekonomisk stabilitet är otydligt utformade liksom kraven på kompetens. Det blir upp till tillsynsmyndigheterna att tolka lagstiftningen – något som kan öppna för godtycke och rättsosäkerhet.  

Redan idag finns en ojämlikhet när det gäller kraven på privata och offentliga utförare. Offentliga utförare behöver inte ha tillstånd från tillsynsmyndigheterna för att få driva verksamheten – det räcker med att anmäla att verksamheten bedrivs. De offentliga verksamheterna kan dock stoppas om det sker en tillsyn. Det finns ett stort antal fall där till exempel äldreboenden som varit på väg över i privat regi har stoppats av IVO och då har verksamheten återgått till kommunen som drivit den vidare med de resurser eller lokaler som IVO bedömt är otillräckliga.