Äldreomsorgen

I oktober 2017 fick närmare 41 000 äldre personer sin hemtjänst av en privat omsorgsgivare, och drygt 17 000 äldre personer bodde i ett privat drivet äldreboende. Nästan var fjärde hemtjänsttimme utförs av en privata utförare och lite drygt var femte person som bor på äldreboende bor i ett privat drivet äldreboende.

För mer statistik om privata omsorgsföretag – gå in på Privata Vårdfakta.