Hur ser friskolorna ut?

Det går närmare 360 000 barn och elever i fristående förskolor eller skolor. Det är 18 procent av drygt 1,9 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor. Majoriteten går i aktiebolagsdrivna verksamheter.  


Totalt finns närmare 4000 fristående förskolor och skolor i Sverige.


Fristående förskolor finns i 245 av 290 kommuner

Fristående grundskolor finns i 185 kommuner

Fristående gymnasieskolor finns i 99 kommuner.  

Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två skolenheter. 91 procent driver bara en skola. Det är 16 aktörer (0,7 procent av alla) som driver fler än 10 enheter. De driver 22 procent av förskole- och skolenheterna.  


De tio största friskoleföretagens andel av friskoleeleverna

stolta-vlfrdsfretagare_Tio-strsta_jpg

Ibland hävdas att de stora friskolekoncernerna har en avgörande inverkan på hela den svenska skolan på grund av sin storlek. Därför kan det vara intressant att ställa de stora friskoleföretagen i relation till hela skolan.

Andel elever med utländsk bakgrund 

stolta-vlfrdsfretagare_tabell_antal-elever-med-utlndsbakgrund_jpg

Elever utan personnummer (asylsökande) ingår inte, ofta placeras dessa i kommunens egna skolor.

Socioekonomisk bakgrund

Nedan anges de genomsnittliga utbildningsbakgrunden för grundskoleelever i kommunala respektive fristående skolor och hur skillnaden har utvecklats under de senaste 20 åren. Det visar att skillnaden har näst intill halverats under dessa år.


Föräldrars utbildningsbakgrund i genomsnitt (SALSA-Skolverket)

Källa Friskola.se

Skillnaderna i elevernas socioekonomiska bakgrund minskar mellan fristående och kommunala grundskolor. Allt fler elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

I grundskolan har 69 procent av eleverna i fristående skolor föräldrar med eftergymnasial utbildning. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 56 procent.

I gymnasieskolan har 51 procent av eleverna som går i fristående skolor högutbildade föräldrar, 47 procent i kommunala skolor. I landstingsdrivna gymnasieskolor har 41 procent av eleverna högutbildade föräldrar.   

 

Modermålsundervisning

I kommunala grundskolor är 27,6 procent av eleverna berättigade till undervisning i modersmål, i fristående skolor 24,2 procent. 17,3 procent av eleverna i fristående grundskolor deltar i undervisning i modersmål. Det är 72 procent av de som är berättigade. I kommunala skolor deltar 15,8 procent av eleverna, det är 57 procent av de som är berättigade. 

Särskilt stöd

Andelen elever med särskilt stöd (som har ett upprättat åtgärdsprogram) är i fristående skolor 4,8 procent och i kommunala skolor 5,2 procent. Samtidigt är det en större andel av eleverna i fristående skolor som har mer enskild undervisning.

Källa
http://friskola.se