Integritetspolicy

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare (Nätverket) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som Nätverket kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Nätverket har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Nätverket är personuppgiftsansvarig för den behandling som Nätverket utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta Nätverket på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 6.

1. Vilka personuppgifter som behandlas

Nätverket kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt information om ditt arbete såsom din arbetsgivare och din position. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller från offentligt tillgängliga källor.

2. Varför dina personuppgifter behandlas

2.1 Nätverket kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Utskick av nyhetsbrev och information till dig om politiska förslag och beslut som berör privata företag inom välfärden; vård, skola och omsorg. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla Nätverkets berättigade intresse av att kunna informera dig om politiska förslag och beslut som berör den privata välfärdssektorn. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

2.2 Nätverket kan komma att vid behov uppdatera information i våra register. 

Detta sker för Nätverkets berättigade intresse av att hålla adressregistret uppdaterat med korrekt information för att kunna tillhandahålla information på ett ändamålsenligt sätt.

3. Hur dina personuppgifter behandlas

3.1 Tillgång till personuppgifter

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom Nätverkets kansli som har behov av att behandla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tjänsteleverantörer som hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation. Nätverket ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.2 Lagringstid

Nätverket kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du står med i vårt register för nyhetsbrev.

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Nätverket utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Nätverket har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Nätverket kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga.

4.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och Nätverket kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter.

4.3 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

4.4 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Nätverkets behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Nätverket har rätt att behandla dina personuppgifter för.

4.5 Utövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Nätverket på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6.

Nätverket kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 4.5 skyndsamt.

5. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Nätverkets behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

6. Kontakt

Du kan kontakta Nätverket med anledning av Nätverkets personuppgiftsbehandling enligt ovan på: info@valfardsforetagare.se.