Kompetensförsörjning

En förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet är att det finns välutbildad och kompetent personal. Trivsel, möjlighet att utvecklas på jobbet och låga sjuktal är också väsentliga faktorer för att vi ska kunna ta del av den kompetens som medarbetarna i välfärden besitter. 

  • Lägre sjuktal i privat regi. En analys av Försäkringskassans statistik visar att sjuktalen hos privata arbetsgivare inom välfärden är väsentligt lägre än hos motsvarande offentliga arbetsgivare. När det gäller antalet nya sjukfall som är längre än två veckor så ligger privata arbetsgivare ca 20 % lägre än offentliga arbetsgivare.

 Läs om Hattstugan och Humana och hur de ser på sjukskrivningar.

  • Bättre trivsel i privat regi. Sveriges Företagshälsor genomför varje år en undersökning som heter Jobbhälsobarometern. I en nedbrytning på anställda inom vård och omsorg ser man att anställda hos privata utförare har högre trivsel än anställda hos offentliga arbetsgivare. 

I en analys av Skolinspektionens skolenkät som går ut till lärare i alla landets skolor så visar det sig att lärare i friskolor (årskurs 9) ger sin arbetsplats högre betyg på samtliga parametrar. 

  • Privatanställda vill sällan byta till offentlig arbetsgivare. I en undersökning gjord av SCB svarar endast cirka hälften av de lärare och sjuksköterskor som arbetar hos privata, vinstdrivande arbetsgivare inom skattefinansierad skola, vård och omsorg att de skulle vilja byta till en offentlig arbetsgivare om deras privata arbetsgivare försvann.  

En vanlig anledning till att företag startas inom välfärden är vantrivsel eller frustration hos den offentliga arbetsgivaren. Många ger uttryck för en vilja att bidra med idéer och engagemang på ett bättre sätt än vad som är möjligt hos offentliga arbetsgivare.