Kvalitetsmått

Det har sedan länge bedrivits ett omfattande kvalitetsmätningsarbete i Sverige från en rad myndigheter och organisationer, t ex SKL, Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket, Svenskt Kvalitetsindex osv. Det bedrivs också ett kvalitetsmätningsarbete internt i många organisationer, både offentligt och privat drivna.  

Kvalitet kan mätas genom att titta på vilka resultat som uppnås men det finns också andra mått som mer ger en indikation på kvalitetsaspekter som inte låter sig fångas i rena resultatmått, till exempel trivsel, sjukskrivningstal, nöjdhet, personalomsättning etc.  

Ofta brukar man dela upp kvalitetsmått i tre olika kategorier: 

  • Resursmått – det vill säga hur mycket resurser i form av till exempel pengar, lokalyta eller personal som finns in i verksamheten.
  • Processmått – mått som beskriver hur väl olika processer i verksamheten fungerar, till exempel i vilken utsträckning vårdplaner upprättas, om det finns rutiner för att hantera kränkningar mot elever etc.
  • Resultatmått – mått som beskriver vilka resultat som uppnås i verksamheten, till exempel olika kunskapsmått i skolan, antalet lyckade (eller misslyckade) operationer, nöjdhet hos personal och brukare.  

Man kan ha olika typer av invändningar mot olika kvalitetsmått men sammantaget så visar de allra flesta att privata verksamheter har minst lika bra kvalitet som offentliga verksamheter – inte sällan är kvaliteten högre.