Offentlighetsprincip för privata aktörer

Det finns också ett förslag om att införa en offentlighetsprincip för privata aktörer som verkar inom välfärdsområdet. Detta skulle innebära att i princip alla upprättade eller inkomna handlingar i ett ärende som finns hos aktören blir offentlig handling, rent arbetsmaterial, material som inte är färdigställt, är undantaget. Motiven till detta har varit skattebetalarnas krav på insyn i skattefinansierade verksamheter.

Transparens är viktigt och det finns en stor uppbackning kring detta från de berörda branscherna. Från branscherna är man positiv till ökad transparens, inte minst när det gäller olika kvalitetsmått, men förslagen om en offentlighetsprincip är problematiska ur flera olika perspektiv:

1 – Det blir en omfattande administration för de berörda verksamheterna då i princip alla mail i ett ärende som skickas till exempelvis en skola ska diarieföras. Argumentet har framförts att även små kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen och att friskolor därför borde klara av detta. Det här är dock en missvisande jämförelse. I en kommun kan alla förvaltningar dela på ett gemensamt diariesystem och resurser för att sköta detta. Sveriges minsta kommun, Bjurholm, har över 320 anställda i kommunen. Det är bara en handfull av till exempel friskolorna som kommer upp i det antalet anställda.

2 – Med en offentlighetsprincip skapas möjligheter till rena sabotage mot privata verksamheter. Ett flertal kommuner har blivit utsatta för medborgare som satt i system att begära ut stora mängder handlingar i syfte att sabotera verksamheten. Enligt lagstiftningen måste en begäran om att få ut en offentlig handling hanteras skyndsamt.

Ett belysande exempel på denna problematik gavs då ett satirprogram i SVT våren 2018 skapade ett verktyg där föräldrar kunde massanmäla sina barn till friskolor. Flera friskolor fick ta emot hundratals oseriösa ansökningar på bara någon dag. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att veta om ansökan var seriös eller inte var skolorna tvungna att kontakta varje enskild målsman vilket medförde stora kostnader.

En kommun har större möjligheter att hantera sådana händelser och kan – som en sista utväg – till och med höja skatten för att ha råd att administrera ökade kostnader till följd av missbruk av offentlighetsprincipen. Någon motsvarande möjlighet har inte privata utförare.

3 – Lagrådet har uppmärksammat att offentlighetsprincipen kommer i strid med regelverket för börsbolag. Det finns hårda regler kring informationen som ges av dessa bolag – den ska vara korrekt och allmänt tillgänglig på lika villkor. Lagrådets invändningar har gjort att man från regeringens sida också pausade arbetet med att driva igenom offentlighetsprincipen.