Omsorgskvalitet

  • Privata äldreboenden bättre enligt Socialstyrelsens enhetsundersökning. I Socialstyrelsens mätning är kvaliteten i de privat drivna äldreboendena bättre än i de kommunala på 18 av 22 kvalitetsparametrar, det handlar om bland annat om hur många av de äldre som har en genomförandeplan, hur måltidsönskemål tillgodoses, om hur vårdplaneringen genomförs etc. (Privata vårdfakta 2017)
  • Samma nöjdhet i privata som i offentliga  äldreboenden. Socialstyrelsen mäter årligen äldres upplevelse av kvaliteten i äldreboenden. Skillnaderna i nöjdhet mellan boende i privat- och offentligt drivna äldreboenden är mycket små. De äldre är lika nöjda med hur de kan påverka tiderna för hjälpen som med den hänsyn som tas till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras. Samma andel boende i respektive regiform, 94 procent, uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. Det är också samma andel, 83 procent, som är nöjda med sitt äldreboende, oavsett om det drivs i privat eller offentlig regi. 
  • En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är med sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen är avgörande för om kvaliteten är bra.
  • Äldre tycker att kvaliteten i hemtjänsten är högre hos privata utförare. Från Socialstyrelsens undersökning ”Så tycker äldre om äldreomsorgen” (2017).


stolta-vlfrdsfretagare_tabell_procent-av-ldre_jpg