Skolkvalitet

  • Tryggare och mer studiero i friskolor. Skolinspektionens skolenkät går ut till elever över hela landet och där svarar eleverna på frågor om studiero, trygghet, antimobbingarbete etc. En analys av resultaten för årskurs 9 visar att friskolor får högre betyg inom samtliga 17 frågeområden – även när man tar hänsyn till olika bakgrundsfaktorer som socioekonomisk bakgrund, vilken kommun man bor i etc.
  • Lärare trivs bättre i friskolor. Skolinspektionens skolenkät går även ut till lärare över hela landet. De svarar på frågor om hur de ser på förutsättningarna för att göra ett bra arbete. Friskolor i årskurs 9 fick bättre betyg på 19 av 19 frågeområden.
  • Många lärare vill inte jobba kommunalt. I en undersökning genomförd av SCB visade det sig att bara cirka hälften av lärarna i friskolor vill gå över till att jobba i kommunal regi om deras privata arbetsgivare skulle tvingas lägga ned verksamheten.