Tidslinje välfärdsutredningen

15 juni 2018 - delbetänkande 1 i utredningen ”Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv”. 

I delbetänkandet anges att både offentliga och privata utförare ska ha ”rimliga förutsättningar” att fullgöra sitt uppdrag. Vinstfrågan kommer att tas upp i slutbetänkandet som är framflyttat ett halvår till halvårsskiftet 2019.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201855/

 

7 juni 2018 - Beslut tas om att inte införa - en reglering av vinsterna i välfärden ska inte införas

Läs mer om förslaget, beredningen, debatten och beslutet här:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillstand-att-ta-emot-offentlig-finansiering-inom_H501FiU44


7 juni 2018 – Beslut tas om att införa tillståndskrav för vissa privata verksamheter inom välfärden

Läs mer om förslaget, beredningen, debatten och beslutet här:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/okade-tillstandskrav-och-sarskilda-regler-for_H501FiU43


21 mars: Lagrådet kom med yttrande kring regeringens förslag ” Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor".

Regeringen utreder nu frågan på nytt, efter lagrådets invändning att insynskrav kan strida mot reglerna för börsnoterade skolbolag. Läs mer här: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nagra-fragor-om-tillampning-av_H5032812 mars: Lagrådet kom med yttranden till regeringens förslag ”Ökade tillståndskrav” samt ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering”.

Omfattande kritik av såväl utredningsarbetet som de konkreta förslagen som lagrådet bland annat menar strider mot grundlagen, det kommunala självstyret och proportionalitetsprincipen.


22 januari 2018 - Lagrådsremiss ”Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster”

Förslag på ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) som syftar till att förenkla vid upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000 euro. Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster

19 januari 2018 - Lagrådsremiss ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”

Förslag om att krav på tillstånd för att få ta emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och skollagen. Endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet enligt LSS, SoL respektive skollagen ska få tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Verksamhet som omfattas av krav på tillstånd ska bedrivas i en separat juridisk person. Vidare föreslår regeringen att tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt SoL och LSS bara ska få lämnas till en juridisk person samt att endast juridiska personer ska kunna godkännas som huvudmän enligt skollagen.
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet.

11 januari 2018: Lagrådsremiss ”Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet”

Förslag att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Tillstånd får endast beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i gällande föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet.

8 maj 2017: Välfärdsutredningens slutbetänkande ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning”

överlämnades till regeringen (SOU 2017:38). http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201738/.

8 november 2016: Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden”

överlämnades till regeringen (SOU 2016:78). http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/

 

5 november 2015: Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen

för att komma vidare med några av Ägarprövningsutredningens förslag och beakta riksdagens tillkännagivanden på området. Utredningen fick bland annat i uppdrag att utreda utökad tillståndsplikt på socialtjänstens område samt definiera vilka insatser inom hemtjänst som kan omfattas av tillståndsplikt. http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/11/dir.-2015108/

 

15 oktober 2015: Utredningstiden förlängdes

för delar av Välfärdsutredningens uppdrag. Välfärdsutredningen skulle ha redovisat sitt uppdrag i de delar som rör lagen om valfrihetssystem, LOV, i ett delbetänkande den 1 november 2015. Utredningen skulle nu presentera uppdraget i sin helhet i slutbetänkandet den 1 november 2016. http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/10/dir.-2015100/

 

5 mars 2015: Utredningen initierades

och regeringen beslutade att ge den särskilde utredaren Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras (dir. 2015:22). http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/03/dir.-201522/